Organizing Committee The 4th International Symposium on Process Chemistry 2019 Summer Symposium of The Japanese Society for Process Chemistry

Organizing Committee

President of JSPC Hironao Sajiki (Gifu Pharmaceutical Univ.)
Honorary President of JSPC Takayuki Shioiri (Nagoya City Univ.)
Kiyoshi Tomioka (Kyoto Univ.)
Chairperson of ISPC 2019 Takahiko Akiyama (Gakushuin Univ.)
Members Shuji Akai (Osaka Univ.)
Yasunori Aoyama (Shionogi)
Mitsunori Hashimoto (Consultant)
Hiroshi Shiragami (Ajinomoto)
Shigeru Ieda (Astellas)
Takashi Inaba (Japan Tabacco)
Naoto Inakoshi (Towa)
Tadashi Ishiyama (Meiji Seika)
Kunisuke Izawa (Hamari)
Masahiro Kato (Chugai)
Akihiko Kawasaki (Nard Chemicals)
Taro Kiyoto (FUJIFILM Toyama Chemical)
Toshiro Konoike (Osaka Synth. Chem. Labs)
Toshiaki Mase (Molecular Science)
Yoshiyuki Masui (Shionogi Pharma Chemicals)
Hideya Mizufune (Spera Pharma)
Noriaki Murase (Taisho)
Keiji Ohno (FUJIFILM Wako Pure Chemical)
Masahiro Ohshima (Mitsubishi Tanabe)
Toshihiko Onoda (Daiichi Sankyo)
Osamu Onomura (Nagasaki Univ.)
Mikio Sasaki (Sumitomo Dainippon)
Masakatsu Shibasaki (Microbial Chemistry Research Foundation)
Hitoshi Shimizu (Chugai)
Shigeru Soda (Office Well SODA)
Kin-ichi Tadano (Keio Univ.)
Katsuya Tagami (Eisai)
Toshihiro Takeda (Kaneka)
Norio Tanaka (Nissan Chemical)
Kuniaki Tatsuta (Waseda Univ.)