Organizing Committee

President of JSPC Kiyoshi Tomioka(Doshisha Woman's College of Liberal Arts)
Honorary
President of JSPC
Takayuki Shioiri(Nagoya City Univ.)
Program Chair of ISPC Hironao Sajiki(Gifu Pharm. Univ.)
Members Takahiko Akiyama (Gakushuin Univ.)
Mitsunori Hashimoto(Consultant)
Hideo Hashimoto(Takeda)
Takashi Inaba(Japan Tobacco)
Kunisuke Izawa(Hamari)
Koji Kagara(Ohara Pharm)
Toshihisa Kato(Ajinomoto)
Masahiro Kato(Chugai)
Naoyuki Kishi(Daiichi Sankyo)
Taro Kiyoto (Toyama Chemical)
Toshiro Konoike(Osaka Synth. Chem. Labs)
Shoji Maruyama(Mitsubishi Tanabe)
Toshiaki Mase (Institute Molecular Science)
Norio Minami(Nard Chemicals)
Masaru Mitsuda(Kaneka)
Keiji Ohno(Wako)
Minoru Okada(Astellas)
Osamu Onomura(Nagasaki Univ.)
Masakatsu Shibasaki(Microbial Chemistry Research Foundation)
Ichiro Shinkai(Consultant)
Kozo Shishido(Tokushima Univ.)
Shigeru Soda(Office Soda)
Kin-ichi Tadano(Keio Univ.)
Katsuya Tagami(Eisai)
Kazuhiko Takahashi(Dainippon-Sumitomo)
Kuniaki Tatsuta(Waseda Univ.)
Osamu Yamada (Nissan Chemical)
Copyright ©2015 The Japanese Society for Process Chemistry & The Chemical Daily Co., Ltd.